Disclaimer

De geboden informatie op de website en in (elektronische) nieuwsberichten is slechts bedoeld ter oriëntatie, is van algemene aard en houdt geen advies in. U kunt aan de informatie, zoals die wordt weergegeven, geen rechten ontlenen. Hoewel bij het gereedmaken en onderhoud van deze website en de inhoud de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolkomenheden bevat of door verloop van tijd zal verouderen. U-Boss Uitzendbureau kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. U-Boss Uitzendbureau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

© 2020 U-Boss Uitzendbureau B.V.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, de hierop getoonde informatie, beelden en andere uitingen berusten uitsluitend bij U-Boss Uitzendbureau Niets van deze website mag openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van U-Boss Uitzendbureau.