Solliciteer

Recruiter

Bedrijfsomschrijving

De organisatie voert in het hele land onderzoek uit met als doel kanker in een vroegtijdig stadium op te sporen. Vroege opsporing van kanker vergroot de kans op genezing.


Functie omschrijving

In de­ze func­tie pak je het he­le pro­ces van wer­ving en se­lec­tie op. Dit op zo­wel stra­te­gisch, tac­tisch als ope­ra­ti­o­neel ni­veau voor al on­ze scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Daar­bij krijg je de op­dracht om re­cruit­ment bin­nen de scree­nings­or­ga­ni­sa­ties ver­der te pro­fes­si­o­na­li­se­ren, waar­bij je op­ti­maal ge­bruik­maakt van de di­ver­se search- en wer­vings­in­stru­men­ten die er zijn. Daar­naast bouw je ver­der aan de net­wer­ken, zo­als scho­len en help je ons om ons als werk­ge­ver te po­si­ti­o­ne­ren. Je bent een voor­uit­lo­per in je vak­ge­bied en gaat in­no­va­tief om met re­cruit­ment.

Wat ga je zo­al doen?
Kan­di­da­ten in een krap­pe ar­beids­markt en­thou­si­as­me­ren en over­tui­gen;
Lan­de­lijk de kar trek­ken om Be­vol­kings­on­der­zoek on­der de doel­groep als aan­trek­ke­lij­ke werk­ge­ver te po­si­ti­o­ne­ren;
Va­ca­tu­re­tek­sten en so­ci­al me­dia be­rich­ten schrij­ven en on­li­ne cam­pag­nes be­den­ken en ont­wik­ke­len;
Ac­ties be­den­ken zo­als deel­na­me aan ba­nen­beur­zen, con­tac­ten met scho­len, fly­e­ren, on­li­ne re­cruit­ment, etc.


Functie eisen

Wie ben jij?
Je hebt een hbo denk- en werk ni­veau;
Je bent sa­les ge­dre­ven en houdt er­van om je doelt te be­rei­ken;
Je hebt rui­me er­va­ring als re­crui­ter en je kunt aan­to­nen dat je suc­ces­vol bent ge­weest in het ver­vul­len van ve­le va­ca­tu­res in een krap­pe ar­beids­markt in een ver­ge­lijk­ba­re bran­che;
Je scha­kelt moei­te­loos van uit­voe­rend naar tac­tisch en stra­te­gisch, bent ana­ly­tisch sterk, kunt goed plan­nen en or­ga­ni­se­ren en houdt, ook in tij­den van gro­te druk­te, over­zicht;
Je bent or­ga­ni­sa­tie sen­si­tief en je houdt goe­de ver­bin­ding met de re­gi­o­na­le HRM-ad­vi­seurs en ma­na­gers Be­vol­kings­on­der­zoek borst­kan­ker;
Je bent al­tijd op zoek naar mo­ge­lijk­he­den om pro­ces­sen te ver­be­te­ren, je ver­an­de­rin­gen heb­ben een po­si­tie­ve im­pact en je denkt in kan­sen en op­los­sin­gen;
Je kunt en wilt je soe­pel be­we­gen in een po­li­tiek-be­stuur­lij­ke en ver­an­de­ren­de om­ge­ving.


Arbeidsvoorwaarden

Een uit­da­gen­de func­tie waar heel veel ei­gen ini­ti­a­tief en cre­a­ti­vi­teit wordt ver­wacht (eer­ste op­dracht zal zijn mooie, spran­ke­len­de en aan­spre­ken­de va­ca­tu­re­tek­sten schrij­ven);
Een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling;
Het be­treft een aan­stel­ling van 24 tot 36 uur per week, in eer­ste in­stan­tie voor de duur van een jaar;
De stand­plaats is in over­leg;
Een sa­la­ris op ba­sis van FWG 55 (CAO-Zie­ken­hui­zen);
Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, waar­on­der een sport­ver­goe­ding en een goe­de reis­kos­ten­ver­goe­ding. In het be­zit zijn van een rij­be­wijs en ei­gen ver­voer is voor de­ze func­tie wel van be­lang.
Je vaste werklocatie wordt in overleg bepaald, maar hou er wel rekening mee dat je ook naar de andere locaties in het land zal moeten reizen indien nodig.


Sollicitatieprocedure

Ben jij de creatieve en oplossingsgerichte recruiter die zichzelf helemaal herkent in het profiel? Dan maken wij graag kennis met jou. Bel om een afspraak te maken: 010-7200867, mailen kan ook naar: rotterdam@u-bossuitzendbureau.nl

Aantal uur: 24.00
Plaats: ROTTERDAM

Vacaturedetails

Vacaturenummer: 1784872 Plaats: ROTTERDAM
Solliciteer