Medewerker Planning Rotterdam

Onze opdrachtgever is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren van diverse onderzoeken. Zij dra­gen door mid­del van kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge on­der­zoe­ken sub­stan­ti­eel bij aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen.

Solliciteer

Wie zoeken we?

De af­de­ling plan­ning is ver­ant­woor­de­lijk voor het uit­voe­ren en con­tro­le­ren van een ade­qua­te cli­ën­ten- en per­so­neels­plan­ning. Als me­de­wer­ker plan­ning plan je cli­ën­ten in voor onderzoeken, maak je be­zet­tings­over­zich­ten en dienst­roos­ters voor de col­le­ga's in de borst­on­der­zoeks­cen­tra en ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het stand­plaats­be­heer van de mo­bie­le cen­trums.
Je hebt veel te­le­fo­nisch con­tact met col­le­ga's en ge­meen­ten, maar ook met de cli­ën­ten van dit be­vol­kings­on­der­zoek. Daar­bij is een klant­vrien­de­lij­ke op­stel­ling es­sen­ti­eel.
Met de komst van een nieuw IT-sys­teem en hier­mee sa­men­han­gen­de werk­pro­ces­sen be­vindt de af­de­ling Plan­ning zich in een pe­ri­o­de van ver­an­de­ring. Het is daar­om be­lang­rijk dat je flexi­bel en in­ven­tief bent.

Wat ga je doen
· Je stelt een ef­fi­ci­ën­te cli­ën­ten­plan­ning op en mo­ni­tort de­ze;
· Je maakt dienst­roos­ters voor laboranten, waar­bij je re­ke­ning houdt met de ka­ders van de Cao Zie­ken­hui­zen, de be­drijfs­rel­gin­gen en vast­ge­stel­de pres­ta­tie-in­di­ca­to­ren;
· Je sig­na­leert af­wij­kin­gen bin­nen het plan­nings­pro­ces en stemt de­ze af met de re­gio­co­ör­di­na­to­ren;
· Je re­gelt de stand­plaat­sen van de ­on­der­zoeks­cen­tra, vraagt ver­gun­nin­gen en par­keer­pas­sen aan en be­waakt en con­tro­leert de ei­sen van de stand­plaat­sen
· Je denkt en werkt ac­tief mee als zich ca­la­mi­tei­ten voor­doen.

Wat neem je mee?

Ben jij de stressbestendige en accurate kandidaat die wij zoeken in deze toch wel hectische omgeving en voldoe jij aan onderstaande eisen:
Wat heb je no­dig

Je hebt mi­ni­maal een MBO ni­veau 4 di­plo­ma en hebt re­le­van­te werk­er­va­ring met plan­nings- en lo­gis­tie­ke pro­ces­sen;
Je vindt het leuk om in­ge­wik­kel­de vraag­stuk­ken op te los­sen met jouw ana­ly­ti­sche en re­ken­kun­di­ge blik;
Je bent stress­be­sten­dig, com­mu­ni­ca­tief vaar­dig en op­los­sings­ge­richt;
Je hebt een ge­zon­de ar­beids­ethos en je durft je me­ning te ui­ten.

Wat wordt er geboden?

-Salarisnormen volgens de Cao Ziekenhuizen, deze functie is ingedeeld in FWG 40 -Een fijn kantoor maar in deze tijd ook volop thuiswerkmogelijkhede -24-32 uur per week, in overleg in te delen -Prima bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto

Sollicitatieprocedure

Ben jij de kandidaat die wij samen met onze opdrachtgever zoeken voor deze uitdagende functie Graag drinken wij digitaal een kopje koffie of thee met je! Natuurlijk mag je ook direct jouw CV en motivatie naar ons mailen: rotterdam@u-bossuitzendbureau.nl

Uren 32.00
Regio ROTTERDAM

Inschrijving

De onderstaande velden met een ! zijn verplicht.

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
CV gegevens

CV upload

Bladeren
Werkervaring, motivatie of omschrijving
Nog 900 tekens toegestaan.