Medewerker financiele administratie

Een organisatie die zich richt op onderzoek binnen de gezondheidszorg.

Solliciteer

Wie zoeken we?

De af­de­ling Fi­nan­ci­ën en Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie is on­der­deel van de af­de­ling Be­drijfs­voe­ring. De af­de­ling be­staat 1 Se­ni­or Me­de­wer­ker Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie, 2 Me­de­wer­kers Fi­nan­ci­ë­le Ad­mi­ni­stra­tie en 1 Sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur. De­ze col­le­ga's wer­ken nauw sa­men met de af­de­lin­gen HRM en Ar­bo.

Als me­de­wer­ker fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie zorg je voor het ana­ly­se­ren, ver­za­me­len, con­tro­le­ren en ver­wer­ken van ge­ge­vens en je legt daar­bij ver­ban­den met an­de­re ge­ge­vens. Je zorgt er­voor dat de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie cor­rect is uit­ge­voerd. Het zwaar­te­punt zal lig­gen op de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie.

En­ke­le van jouw werk­zaam­he­den:

- Je ver­zorgt de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie (bank/in­koop/tus­sen­re­ke­nin­gen/me­mo­ri­aal­boe­kin­gen);
- Je ver­zorgt ove­ri­ge ad­mi­ni­stra­ties (be­drijfs­mid­de­len/huis­art­sen/la­bo­ra­to­ria);
- Je be­waakt de tij­di­ge bin­nen­komst van be­no­dig­de ad­mi­ni­stra­tie­ve ge­ge­vens;
- Je be­ant­woordt vra­gen en in­for­meert ma­na­ge­ment, cre­di­teu­ren en de­bi­teu­ren over fac­tu­ren, be­ta­lin­gen en be­ta­lings­ach­ter­stan­den;
- Je maakt af­spra­ken over be­ta­lin­gen en be­waakt de ter­mij­nen;
- Je le­vert ge­ge­vens aan ten be­hoe­ve van de ac­coun­tants­con­tro­le en be­ant­woordt vra­gen;
- Je ver­za­melt, con­tro­leert, ver­werkt en ar­chi­veert ge­ge­vens ten be­hoe­ve van de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
- Je con­tro­leert de sa­la­ris­ver­wer­king en neemt bij af­wij­kin­gen con­tact op met be­trok­ke­nen;
- Je be­ant­woordt vra­gen van me­de­wer­kers on­der an­de­re over loon­stro­ken, ver­goe­din­gen, re­ge­lin­gen, werk­ge­vers­ver­kla­rin­gen of een bru­to-net­to be­re­ke­nin­gen;
- Je draagt voor­stel­len aan en geeft ad­vies ter ver­be­te­ring en op­ti­ma­li­sa­tie van de werk­pro­ces­sen en ap­pli­ca­ties van de fi­nan­ci­ë­le- en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie en legt de­ze voor aan de sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­teur, se­ni­or me­de­wer­ker fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie en/of con­trol­ler;
- Je neemt deel aan pro­ject- en werk­groe­pen die te ma­ken heb­ben met de lan­de­lij­ke sa­men­voe­ging van de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­ties en sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie.

Wat neem je mee?

Om de functie van medewerker financiele administratie goed uit te kunnen oefenen, vragen wij het volgende:

- Een af­ge­ron­de op­lei­ding op mbo-4 ni­veau (rich­ting van BE/BA/MBA);
- Een prak­tijk­di­plo­ma loon­ad­mi­ni­stra­tie is een pré;
- Je bent cij­fer­ma­tig sterk en ac­cu­raat;
-Je hebt en­ke­le ja­ren aan­toon­ba­re werk­er­va­ring op het ge­bied van fi­nan­ci­ë­le en/of sa­la­ris­ad­mi­ni­stra­tie;
- Je hebt ken­nis van be­las­ting - en so­ci­a­le wet­ge­ving;
- Je bent zelf­stan­dig, klant­vrien­de­lijk en dienst­ver­le­nend;
- Je com­mu­ni­ceert hel­der, ef­fi­ci­ënt en in cor­rect Ne­der­lands;
- Je bent re­sul­taat­ge­richt en een team­spe­ler;
- Er­va­ring met Beau­fort, You­for­ce en AFAS is een pré;

Wat wordt er geboden?

Wij bie­den: - Een dienst­ver­band voor 24 uur per week voor de duur van een jaar met de mo­ge­lijk­heid tot ver­len­ging; - Een af­wis­se­len­de func­tie bin­nen een leu­ke er­va­ren club col­le­ga's; - Be­te­ke­nis­vol werk met een be­lang­rij­ke taak waar­bij jij een bij­dra­ge le­vert aan het vroeg­tij­dig op­spo­ren van kan­ker; - Een sa­la­ris con­form CAO Zie­ken­hui­zen FWG 40 (maxi­maal € 3.025,-) op ba­sis van 36 uur per week;

Sollicitatieprocedure

Heb jij het profiel gelezen en is deze functie echt iets voor jou? Reageer dan snel via de solliciteer button. Heb je nog vragen, dan is het sneller om even te bellen. We zijn bereikbaar op 010-7200867.

Uren 24.00
Regio ROTTERDAM

Inschrijving

De onderstaande velden met een ! zijn verplicht.

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
CV gegevens

CV upload

Bladeren
Werkervaring, motivatie of omschrijving
Nog 900 tekens toegestaan.